Ai phát hành trái phiếu ?

Có nhiều loại trái phiếu khác nhau, có thể được phân loại theo “ai đã phát hành trái phiếu?”.
Trong trường hợp cổ phiếu, công ty cổ phần phát hành chúng, và về nguyên tắc chỉ có các công ty tư nhân vì lợi nhuận mới phát hành cổ phiếu. Mặt khác, trái phiếu có thể được phát hành không chỉ bởi các công ty tư nhân mà còn bởi các tổ chức công như chính quyền địa phương hay quốc gia.

Trái phiếu có thể được tổ chức thành “trái phiếu chính phủ” do chính phủ phát hành, “trái phiếu địa phương” do chính quyền địa phương phát hành và “trái phiếu doanh nghiệp” do các công ty phát hành.
Ngoài ra, khi tổ chức phát hành hoặc thị trường phát hành hoặc tiền tệ là ở nước ngoài, nó thường được gọi là “trái phiếu nước ngoài (Foreign bond)”. Về cơ bản nó giống như trái phiếu trong nước, nhưng sẽ bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái.

Gần đây, ngày càng có nhiều trường hợp phát hành trái phiếu (gọi là “trái phiếu xanh” hay green bond) để gom tiền với mục đích giải quyết các vấn đề xã hội, chẳng hạn giải quyết vấn đề môi trường. Mua trái phiếu có nghĩa là cho tổ chức phát hành trái phiếu vay tiền. Vì vậy, khi mua một trái phiếu, không chỉ chú ý đến loại trái phiếu và “ai là người phát hành” Mà còn phải quan tâm đến “số tiền đó được chi vào việc gì?”. Người đi vay đáng tin cậy không ? liệu có trả lại tiền ? nó có ích cho xã hội không? Những điều này thật sự quan trọng cần phải xem xét thật kỹ lưỡng.

POINT

Trái phiếu do chính phủ phát hành được gọi là trái phiếu chính phủ. Trái phiếu do chính phủ Việt Nam phát hành có 3 loại chính là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính với các thời hạn từ 5 năm tới 30 năm.
Copied title and URL