Những rủi ro của trái phiếu

Có 3 rủi ro đặc trưng của trái phiếu.

1. Rủi ro tín dụng

Người (công ty) phát hành trái phiếu hứa với người mua rằng sẽ trả lãi định kỳ và hoàn trả tiền gốc khi đáo hạn. Tuy nhiên, vẫn có khả năng công ty phát hành bị phá sản và mất khả năng thanh toán (vỡ nợ). Loại rủi ro này được gọi là rủi ro tín dụng.
Để tránh rủi ro tín dụng, điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ lưỡng tình hình kinh doanh của công ty phát hành trái phiếu trước khi mua.

2. Rủi ro biến động giá

Trái phiếu có thể được bán trước khi đáo hạn và đổi lấy tiền mặt, nhưng giá cả biến động hàng ngày. Nếu bạn bán nó khi nó rẻ hơn giá bạn đã mua nó, đương nhiên bạn sẽ bị lỗ. Đây được gọi là rủi ro biến động giá.

Có nhiều yếu tố khác nhau gây ra biến động giá, nhưng trong trường hợp trái phiếu, chúng chịu ảnh hưởng sự chuyển động của “lãi suất” trong xã hội.

Giả sử bạn mua một trái phiếu với lãi suất 3%. Sau đó, khi lãi suất chung trong xã hội tăng lên và trái phiếu có lãi suất 5% được bán ra ngày càng nhiều thì mọi người sẽ mua trái phiếu với lãi suất 5%, kết quả sẽ có ít người muốn mua trái phiếu lãi suất 3% của bạn và làm cho giá của nó giảm.

Nhìn chung, khi lãi suất trong xã hội tăng, giá trái phiếu phát hành khi lãi suất thấp có xu hướng giảm giá. Ngược lại, khi lãi suất giảm, giá trái phiếu phát hành khi lãi suất cao có xu hướng tăng. Hãy ghi nhớ điều này.

3. Rủi ro thanh khoản

Ngay cả khi bạn muốn bán một trái phiếu trước hạn và chuyển nó thành tiền mặt, bạn cũng không thể bán nó trừ khi có người muốn mua trái phiếu đó. Rủi ro mà bạn có thể không bán được ở mức giá mong muốn khi bạn muốn bán được gọi là “rủi ro thanh khoản”.
Rủi ro thanh khoản thay đổi tùy thuộc vào việc phát hành trái phiếu nhiều hay ít, trái phiếu có hấp dẫn nhà đầu tư hay không, rủi ro tín dụng cao hay thấp, v.v.


Bất kỳ sản phẩm tài chính nào, không chỉ trái phiếu đều có những rủi ro. Điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ các rủi ro trước khi đầu tư vào chúng.

POINT

Trái phiếu có ba rủi ro nêu trên. Và bất kỳ sản phẩm tài chính nào cũng đều có những rủi ro, vì vậy hãy chắc chắn hiểu chúng trước khi đầu tư.
Copied title and URL