Quan hệ của lãi suất và giá cổ phiếu

Tóm tắt

  • Nói chung, khi lãi suất dài hạn giảm, giá cổ phiếu sẽ tăng, và khi chúng tăng, giá cổ phiếu sẽ giảm.

Giải thích cụ thể

Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa giá cổ phiếu và lãi suất. Nói chung, khi lãi suất dài hạn giảm, giá cổ phiếu sẽ tăng.

Lãi suất dài hạn ở đây là lãi suất của các khoản đầu tư có thời gian giao dịch trên một năm như trái phiếu hay gửi tiết kiệm dài hạn. Ví dụ khi lãi suất dài hạn giảm từ 3% đến 0,5% thì nhà đầu tư sẽ đầu tư vào chứng khoán chứ không phải gửi tiết kiệm ngân hàng hay mua trái phiếu vì nghĩ rằng nó có lợi nhuận cao hơn.

Do đó, nếu lãi suất dài hạn giảm, giá cổ phiếu sẽ tăng. Bạn có thể đi trước các nhà đầu tư khác một bước bằng cách nhớ rằng khi lãi suất giảm, việc mua cổ phiếu sẽ dễ kiếm lời hơn.

Mặt khác, nếu lãi suất dài hạn tăng lên thì sao? Chẳng hạn, nếu lãi suất dài hạn tăng từ 2% đến 5%, nhiều nhà đầu tư cho rằng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn dài vào ngân hàng sẽ an toàn và có lợi hơn so với đầu tư vào cổ phiếu rủi ro cao …

Do đó, thông thường nếu lãi suất dài hạn tăng, giá cổ phiếu sẽ giảm.

Copied title and URL