Gửi tiết kiệm ngân hàng và đầu tư cô phiếu khác nhau điểm nào?

Tóm tắt

  • Lợi nhuận kỳ vọng của gửi tiết kiệm ngân hàng không cao bằng cổ phiếu
  • Khi đầu tư cổ phiếu, nếu giá cổ phiếu tăng sẽ giúp tăng tài sản
  • Tỷ lệ chia cổ tức của nhiều công ty còn cao hơn cả lãi suất ngân hàng

Giải thích thêm

Có hai điểm khác biệt chính giữa gửi tiết kiệm ngân hàng và đầu tư cổ phiếu.
1. Tiền gốc có được đảm bảo hay không
2. Tỷ lệ lợi nhuận

Đối với gửi tiết kiệm ngân hàng, nếu ngân hàng phá sản, cơ quan bảo hiểm tiền gửi sẽ đảm bảo cả gốc và lãi cho bạn. Mặt khác, trong trường hợp đầu tư cổ phiếu, nếu công ty được đầu tư phá sản thì nguy cơ số tiền đầu tư sẽ bị mất do không được đảm bảo tiền gốc. Nhiều người nghĩ rằng đầu tư chứng khoán là cái gì đó đáng sợ bởi vì họ thường nghe nói đến điều này.
Tuy nhiên, mặt khác, không hiếm trường hợp giá cổ phiếu tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 10 lần nếu công ty đầu tư kinh doanh thành công. Ngoài ra, công ty được đầu tư có thể chia cho bạn “cổ tức” mỗi sáu tháng hoặc một năm.
Khoản “cổ tức” này tương tự như lãi suất tại ngân hàng. Tuy nhiên lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng hiện nay chỉ ở mức 4% tới 5% một năm, mặt khác nhiều công ty chia cổ tức ở mức rất cao như 20% tới 25% /năm thậm chí có những công ty trên 50%/năm. Nó tạo nên khoản lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với gửi ngân hàng.
Lợi nhuận kỳ vọng cao có thể nói là một trong những điểm hấp dẫn đặc trưng của đầu tư cổ phiếu.

Copied title and URL