Báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán

Điểm cần chú ý của báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập được cho là bản tóm tắt lợi nhuận và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng trong đó, chúng ta đặc biệt cần chú ý đến ba yếu tố đó là “tổng doanh thu”, “lợi nhuận trước lãi”, và “lợi nhuận sau lãi.”

Ví dụ, trong trường hợp của một công ty sản xuất ô tô, số tiền thu được khi bán ô tô chính là doanh thu. Lợi nhuận trước lãi được tính bằng cách trừ chi phí phụ tùng ô tô, chi phí quảng cáo cho việc bán hàng và chi phí lao động. Lợi nhuận sau lãi là tổng số tiền sau khi trừ lãi ngân hàng (cộng với các khoản lời từ nguồn thu khác nếu có) .

Một công ty có doanh số bán hàng (tổng doanh thu) cao có nghĩa là sản phẩm của công ty đang bán chạy và sức mạnh tạo ra lợi nhuận là rất lớn. Tuy nhiên, dù doanh số có lớn đến đâu nhưng nếu chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công quá cao, trả lãi ngân hàng nhiều thì chưa chắc là có lãi.

Biết được gì từ bảng cân đối kế toán

Mặt khác, bảng cân đối kế toán là một tài liệu tóm tắt tài sản và nợ phải trả của công ty, và được chia thành ba phần: “phần tài sản”, “phần nợ phải trả” và “phần tài sản ròng”.

Phần tài sản

Phần tài sản sẽ bao gồm số lượng tiền mặt và tiền gửi, bất động sản như đất đai và các tòa nhà, máy móc, và nhiều loại tài sản khác của công ty. Số tiền bán hàng chưa được thanh toán cũng được tính trong phần tài sản này.

Phần nợ phải trả

Trong phần nợ, có các khoản nợ khác nhau bao gồm tiền vay từ ngân hàng. Khoản tiền đã mua chi tiết chưa thanh toán cho đối tác cũng được tính vào phần nợ này.

Phần tài sản ròng

Phần tài sản ròng bao gồm số tiền được chuẩn bị khi công ty được thành lập, tiền đầu tư của các cổ đông và số lợi nhuận tích lũy trong quá khứ.

Vay tiền ngân hàng là điều tất yếu để vận hành công ty, nhưng nợ càng ít sẽ càng tốt. Mặc dù không thể nói chung cho tất cả mọi trường hợp, nhưng nếu quy mô của “tài sản” và “tài sản ròng” là như nhau, thì có thể nói rằng công ty có ít “nợ” hơn sẽ là công ty có tình hình kinh doanh ổn định hơn.

POINT

Với báo cáo thu nhập, từ các con số của tổng doanh thu, lợi nhuận trước lãi và lợi nhuận sau lãi chúng ta có thể đánh giá liệu công ty có đang đều đặn tạo ra lợi nhuận hay không, có các chi phí không cần thiết hay không.
Ngoài ra, bằng cách so sánh ba phần của bảng cân đối kế toán, “Tài sản”, “Nợ phải trả” và “Tài sản ròng”, ta có thể đánh giá mức độ ổn định trong kinh doanh của công ty ở một mức độ nào đó.
Copied title and URL